Friends of Thai Workers Association

Friends of Thai Workers Association Supported By Office of Thai Labour Affairs in Singapore

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553

กิตติกรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศ

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มแรกในบรรณพิภพที่นำเสนอประสบการณ์ชีวิตจริงของคนไทยในสิงคโปร์จากมุมมองของผู้เขียนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งสังคมไทยรู้จักพวกเขาและเธอในนามของ “คนไทยไกลบ้าน” “คนขายแรง” “แรงงานไทยในต่างแดน” “นักรบแรงงาน” “ผู้หญิงขายบริการ” หรือ “สาวไทยที่แต่งงานกับคนต่างชาติ” ฯลฯ อันที่จริง พวกเขาและเธอไม่ใช่ใครอื่นเลย หากแต่เป็นคนใกล้ตัวที่แสนจะคุ้นเคย ในโลกโลกาภิวัตน์ คนไทยจำนวนมากล้วนแต่มีพ่อ แม่ หรือญาติพี่น้องที่ต้องจากบ้านไปทำงานหรือใช้ชีวิตในต่างประเทศด้วยกันทั้งนั้น พวกเขาและเธอเป็นคนธรรมดาสามัญหรือผู้คนจากรากหญ้าที่บังเอิญว่าชีวิตได้ถูกคลื่นลมแห่งกระแสโลกไร้พรมแดนพัดพาให้กลายมาเป็นคนพลัดถิ่นที่อยู่ในหลายๆ รูปแบบ ผู้อ่านอาจจะเคยรับรู้ข่าวคราวเกี่ยวกับชีวิตไทยในสิงคโปร์หรือชีวิตไทยในต่างแดนจากสื่อมวลชนมาบ้างพอสมควร แต่บรรณธิการเชื่อว่า ข่าวสารดังกล่าวเป็นการนำเสนอความจริงที่แฝงไว้ด้วยมายาคติบางอย่าง ขาดรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ชีวิตไทยไกลบ้าน และขาดแง่คิดมุมมองของคนต้นเรื่องตัวจริงเสียงจริง เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จึงเป็นการเปิดพื้นที่เพื่อ “ให้สิทธิ์ให้เสียง” แก่คนไกลบ้าน และนำเสนออัตลักษณ์หรือตัวตนคนไกลบ้านจากปากคำและสำนวนภาษาของพวกเขาและเธอ

เรื่องเล่าจากประสบการณ์จากชีวิตจริงที่พวกเราได้ “ปาดเหงื่อและเช็ดน้ำตา” เขียนขึ้น แล้วนำมารวบรวมตีพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ น่าจะมีส่วนช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจรายละเอียดและภาพลักษณ์ของพวกเราได้ลึกซึ้งตามสภาพความเป็นจริงมากกว่าที่เป็นอยู่ คุณูปการของเรื่องเล่าทั้งหลายน่าจะอยู่ที่การแบ่งปันประสบการณ์ช่วงหนึ่งของชีวิตกับผู้อ่านโดยตรง พวกเราหวังว่าผู้อ่านจะได้รับอุทาหรณ์ คติเตือนใจ ข้อมูลข่าวสารจากสายตาของคนใน อารมณ์ความรู้สึก หรือสาระบันเทิงบางอย่างตามสมควร พวกเราไม่ได้เรียกร้องขอความเห็นอกเห็นใจอะไรมากมาย เพียงแค่ผู้อ่านได้รับแง่คิดและมุมมองอะไรบางอย่างจากปากคำของคนไกลบ้านอย่างพวกเราไปบ้าง การตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้ก็ไม่น่าจะเป็นการลงทุนลงแรงที่สูญเปล่า

บรรณาธิการในฐานะตัวแทนของสมาคมเพื่อนแรงงานไทยในสิงคโปร์ ขอขอบคุณการสนับสนุนของบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ ฯพณฯ เอกอัครราชทูต นายนพปฎล คุณวิบูลย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา นางสาวพรรณพิมล สุวรรณพงศ์ หัวหน้างานกงสุล นายศรัญญู อัมพาตระการ และคณะทำงานของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์ (สอท. สิงคโปร์) สำหรับการสนับสนุนด้านนโยบาย งบประมาณ ข้อมูลบางส่วน และทรัพยากรอย่างอื่นในการเตรียมต้นฉบับและการตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้ สมาคมเพื่อนแรงงานไทยในสิงคโปร์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมกิจกรรมอาสาสมัครทั้งหมดของพวกเราอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานและหัวหน้าสำนักงานแรงงานไทยในสิงคโปร์ (สนร. สิงคโปร์) นางสาวนุชชา ตรีธัญญพงศ์ และที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน นางลัพธพรรณ วอล์ช เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานทุกท่าน รวมทั้งอดีตอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน นายสมทวี ก่อพัฒนศิลป์ และอดีตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน นางสาวพัฒนา พันธุฟัก พวกเราต่างก็ซาบซึ้งยินดีสำหรับการสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่องของ สนร. สิงคโปร์ นับตั้งแต่การก่อตั้งสมาคมฯ เมื่อปี 2546 เป็นต้นมา

บรรณาธิการขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับนักเขียนหน้าใหม่ทั้ง 18 ท่านที่ลงทุนลงแรงถ่ายทอดบางฉากบางตอนของชีวิตท่านออกมาเป็นตัวหนังสือ งานเขียนเป็นงานหนักและยากลำบาก โดยเฉพาะพี่น้องที่ต้องตรากตรำทำหน้าที่ของตัวเองตามไซท์งานก่อสร้าง โรงงาน และครัวเรือน ซึ่งล้วนแต่เป็นภารกิจในชีวิตประจำวันอันหนักหน่วง เพียงได้เห็นท่านเขียนการบ้านวิชาเรียงความส่งคุณครู ทั้งด้วยลายมืออันยุ่งเหยิงและด้วยลายพิมพ์อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย บรรณาธิการก็ชื่นใจแล้ว บรรณาธิการต้องออกตัวขอโทษล่วงหน้า ถ้าหากการทำหน้าที่ตรวจแก้ภาษาหรือปรับปรุงแก้ไขข้อความ การตั้งชื่อบทชื่อตอนขึ้นมาใหม่ หรือแม้กระทั่งการแยกประโยคและย่อหน้า ไม่ตรงกับความเดิมที่ผู้เขียนแต่ละท่านตั้งใจจะสื่อสารออกมา พวกเราตรวจแก้ต้นฉบับกันหลายครั้ง แต่ก็แน่ใจว่าไม่อาจจะขจัดข้อบกพร่องทั้งหลายให้หมดไปได้อย่างสิ้นเชิง

บรรณาธิการขอขอบคุณพี่น้องที่สมาคมเพื่อนแรงงานไทยในสิงคโปร์ ชมรมนักศึกษา มสธ. ในสิงคโปร์ อาสาสมัครแรงานหลายๆ รุ่น อาจารย์ผู้สอน และนักเรียนในชั้นเรียนคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับแรงงานและแม่บ้านไทย รวมทั้งญาติสนิทมิตรสหายและสมาชิกครอบครัวคนใกล้ชิดทุกท่านที่ให้การสนับสนุนโครงการการจัดทำหนังสือเล่มนี้อย่างแข็งขันมาตั้งแต่ต้น คุณจรัสรัฐฐ์ ถนอมพงษ์ และคุณศุภลักษณ์ บัลเซอร์ทำหน้าที่ผู้ช่วยบรรณาธิการด้วยความขยันขันแข็งและมีประสิทธิภาพ ทั้งแกะลายมือ พิมพ์ดีด และอ่านตรวจแก้ไขต้นฉบับ บรรณาธิการขอขอบคุณอาสาสมัครทั้งสองคนด้วยความจริงใจ น่านรวี แทนธรรม และตุ๊กตายินดีสละเวลาที่ควรเป็นของเธอให้กับโครงการจัดทำหนังสือเล่มนี้และกิจกรรมอาสาสมัครต่างๆ ของชุมชนคนไทยในสิงคโปร์ด้วยความเต็มใจ

คุณปการใดๆ ที่อาจจะมีอยู่บ้างในหนังสือเล่มนี้ บรรณาธิการและคณะผู้เขียน ขอมอบเป็นเสบียงกำลังใจให้กับบรรดาสมาชิก “คนไทยไกลบ้าน” ทั้งที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก บรรดากองทัพคนไทยไกลบ้านกำลังตรากตรำทำงานหนักเพื่อเลี้ยงตัวเองและเก็บออมเงินทองส่งกลับบ้านไปจุนเจือครอบครัวที่อยู่เบื้องหลัง ชีวิตของพวกเขาและเธอประสบชะตากรรมแตกต่างกันออกไป บางคนประสบความสำเร็จอย่างน่าชื่นชม บางคนล้มเหลวไม่เป็นท่า ต้องตกเป็นหนี้เป็นสินแทบสิ้นเนื้อประดาตัว และบางคนโชคร้ายต้องล้มป่วย พิการ หรือจบชีวิตลงในต่างแดนอย่างน่าหดหู่ ในแง่นี้ ชีวิตคนไกลบ้านจึงเป็นทั้งยถากรรมและวิบากกรรมในตัวเอง

เส้นทางชีวิตไกลบ้านของพวกเขาและเธอ แท้ที่จริงก็คือ... วิถีแห่งวีรบุรุษและวีรสตรีจากรากหญ้าของเมืองไทยในท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์อันแปรปรวน

บรรณาธิการ

ปลายวสันตฤดูปี 2552

West Coast Crescent, Singapura

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น