Friends of Thai Workers Association

Friends of Thai Workers Association Supported By Office of Thai Labour Affairs in Singapore

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ศูนย์การเรียนรู้ มสธ.

  ประวัติความเป็นมาองมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช( มสธ.)ในประเทศสิงคโปร์มีจุดเริ่มต้น ในช่วงปี พ.ศ.2545-ปี พ.ศ.2546 สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(มสธ.)ได้เปิดการเรียน การสอนทางไกลในประเทศสิงคโปร์โดยมีสางานแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์(สนร.สิงคโปร์) ภายใต้ของ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์ทาหน้าที่เป็นศูนย์อานวยการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้แก่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งได้รับความสนใจจากแรงงานไทยและแม่บ้านไทย ผู้ที่สนใจที่ต้องการเรียนทางไกลกับ มสธ.เพื่อหาความรู้เพิ่มเติมและเพื่อเป็นการอัพเกรดไปสู่หน้าที่การงานที่ดีกว่าเดิมตาแหน่งงานและค่าตอบแทนหรือเงินเดือนที่ดีกว่าเดิมและเพื่อประกอบอาชีพส่วนตัวในอนาคตของตัวท่านเอง ซึ่งในขณะนี้มีจานวนผู้ที่สนใจจานวมมากสมัครเข้าเรียนกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทาให้ทาง มหาวิทยาลัยให้ความสนใจและให้ความอนุเคราะห์ด้านเงินงบประมาณจานวนหนึ่งเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ ชมรม นศ.มสธ.ประเทศสิงคโปร์     ต่อมาทางบริษัท Mobile One Singapore ได้แสดงความจำนงที่จะมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมต่างๆที่เป็น
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ จึงได้สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมในด้านงบประมาณ โดยการเช่าห้อง เลขที่ 03-19 อาคาร Golden mile Complex เพื่อเป็นที่ทาการของสานักงาน
ของสมาคมเพื่อนแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์และเป็นศูนย์อานวยการชั่วคราวของ มสธ.ด้วยเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆของ สนร. ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2547 ในระยะแรก สนร.สิงคโปร์ได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกมาดูแลงานในวันจันทร์-เสาร์และให้อาสาสมัครแรงงานไทยซึ่งก็เป็นนักศึกษา มสธ.และอสร.มาดูแลในวันอาทิตย์ โดยทางบริษัท Mobile One Singapore ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าเช่าสถานที่จนถึงต้นปี 2548 จึงได้ยุติ ต่อจากนั้นสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์ได้สนับสนุนงบประมาณค่าเช่าสถานที่ต่ออีก 6เดือน จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2548 หลังจากนั้น สานักงานแรงงาน(สนร.)ไทยในสิงคโปร์จึงขออนุมัติงบประมาณ จากกระทรวงแรงงานเพื่อใช้เป็นค่าเช่าสมาคมและใช้เงินนอกงบประมาณจ่ายค่าดูแลสมาคมในวันอาทิตย์ ให้แก่อาสาสมัครแรงงานไทยจนถึงปัจจุบัน
วัตถุประสงค์ของผู้สนับสนุน มสธ.ในประเทศสิงคโปร์ภายใต้โครงสร้างของสมาคมเพื่อนแรงงานไทย
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงได้รวมกลุ่มกันขออนุมัติทางมหาวิทยาลัยจัดตั้งชมรมขึ้นมา เป็นชมรมที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งชมรมของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือทาง สนร.และช่วยเหลืออานวยความสะดวกแก่ นักศึกษาและผู้สนใจที่เรียน มสธ.อย่างเช่น ด้านการรับสมัครนักศึกษา รับลงทะเบียนเรียนและด้านเอกสารการเรียนการสอนทางไกลและแนะแนวการศึกษาซึ่งปัจจุบันทางชมรม ก็ได้มีการจัดกิจกรรม เช่น การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่,การรับน้องใหม่และร่วมกิจกรรมกับทาง สนร.ตลอด ปีการศึกษาจนถึงปัจจุบัน มีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 188 คนและจบการศึกษาแล้วปัจจุบัน 26 คน.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น